Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

τελικά λεφτά για ποιούς υπάρχουν ;


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 35
30 Ιανουαρίου 2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Οικονομικών ............................................................................. 1
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ................................................................... 2
Περιφέρειες ...........................................................................................................3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1)

Αριθμ. 3710/Β.204

Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και

του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστω−

τικής Σταθερότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:

α. του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 «Ταμείο Χρηματοπι−

στωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119).

2. της παραγράφου 10 του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010

3. της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου−

λευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτη−

τών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών

προσώπων» (Α΄ 309).

4. την ανάγκη διορισμού των οργάνων Διοίκησης του

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

5. την πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 4 του

άρθρου 4 του ν. 3864/2010 και την τήρηση της δια−δικα−

σίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 και της περίπτωσης

ε' της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου.

6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−

φασίζουμε:

1. Διορίζουμε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της

Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτι−

κής Σταθερότητας, ως ακολούθως:

α. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αα. Paul Koster του Robert (Α.Δ: NNFJ89B79), Πρόεδρος

ββ. Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλάμπους (Α.Δ.: ΑΗ

3359334), μέλος

γγ. Pierre Mariani του Antoine Dominique (Α.Δ.:

11ΑΙ80293), μέλος

δδ. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Τ 066369),

εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος

εε. Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ

115454), εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος

β. ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αα. Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου (Α.Δ.: ΑΗ

2693055), Διευθύνουσα Σύμβουλος

ββ. Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου (Α.Δ. ΑΗ

4162251), αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

γγ. Αναστάσιος Γάγαλης του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Ξ162625),

μέλος

2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων αρχίζει

την 1/2/2013 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.

3. α. Οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές των με−

λών Διοίκησης του Ταμείου, ορίζονται ως ακολούθως

αα. Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου: εκατό χιλιάδες

(100.000) ευρώ

ββ. Μέλη Γενικού Συμβουλίου: τριάντα χιλιάδες

(30.000) ευρώ

γγ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής:

διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000) ευρώ

ββ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικής

Επιτροπής: εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000)

ευρώ

γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν εξήντα

πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ

β. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν συνοδεύονται από επι−

πλέον παροχές ή άλλα προνόμια και καταβάλλονται

σε 12μηνη βάση

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του

ν. 3864/2010 όπως ισχύει

5. Τα ανωτέρω μέλη υπόκεινται στις διατάξεις του

ν. 3213/2003

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

το παραπάνω ΦΕΚ για όσους στην προσπαθεια να τους πείσουμε ότι πρέπει να διεκδικούμε όσα μας οφείλουν λένε << μα τι να κάνουμε αφού δεν έχει λεφτά το κράτος >>
Αφιερωμένο εξαιρετικά , ΞΥΠΝΗΣΤΕ . 

Δεν υπάρχουν σχόλια: